Teoria wychowania w zarysie

Teoria wychowania w zarysie
  • Cena : 38.00 zł

Kupuję

Streszczenie ebooka

Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań skuteczności wychowania; indywidualnych i grupowych metod wychowania; technik oddziaływań wychowawczych; wybranych dziedzin wychowania; podstawowych środowisk wychowawczych. Książka adresowana jest szczególnie do studentów pedagogiki, odbywających studia zarówno licencjackie, jak i magisterskie. Może być również pomocna studentom studiów nauczycielskich, psychologii i socjologii. Mogą z niej skorzystać także czynni zawodowo nauczyciele wszystkich typów szkół i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Podręcznik będzie także przydatny rodzicom i innym osobom interesującym się problemami wychowania dzieci i młodzieży.

Spis treści

>Wstęp [9]/ >Rozdział I Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna [13]/ 1. Ogólna charakterystyka teorii wychowania [15]/ 2. Z historii teorii wychowania [17]/ 3. Sposoby uprawiania teorii wychowania [21]/ 4. Perspektywy teorii wychowania [24]/ >Rozdział II Pojęcie wychowania i jego cechy [29]/ 1. Wstępne refleksje nad wychowaniem [31]/ 2. Wychowanie jako oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie [35]/ 3. Wychowanie a socjalizacja i inkulturacja [40]/ 4. Wychowanie a opieka [46]/ 5. Cechy wychowania [51]/  >Rozdział III Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych [57]/ 1. Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej [60]/ 2. Wychowanie według koncepcji humanistycznej [64]/ 3. Wychowanie według koncepcji psychospołecznej [70]/ 4. Wychowanie w koncepcjach pedagogicznych [74]/ >Rozdział IV Wartości źródłem wychowania [89]/ 1. Określenie wartości i sposoby ich istnienia [91]/  2. Klasyfi kacja wartości [94]/ 3. Rola wartości w wychowaniu [98]/ 4. Wartości preferowane w wychowaniu [103]/ 5. Prymat wartości nad celami wychowania [113]/ >Rozdział V Cele wychowania [117]/ 1. Ogólne uwagi o celach wychowania [120]/ 2. Kontrowersje wokół celów wychowania [123]/ 3. W poszukiwaniu wiarygodnych celów wychowania [127]/ 4. Wnioski o stanowieniu i formułowaniu celów wychowania [135]/ >Rozdział VI Psychospołeczne warunki skutecznego wychowania [139]/ 1. Podmiotowe traktowanie dzieci i młodzieży [141]/ 2. Demokratyczny styl kierowania wychowawczego [148]/ 3. Praca nad sobą wychowawców i nauczycieli [153]/ 4. Poznawanie dzieci i młodzieży [164]/ 5. Unowocześnienie kształcenia pedagogicznego [171]/ >Rozdział VII Metody wychowania [179]/ 1. Metoda modelowania [182]/ 2. Metoda zadaniowa [188]/ 3. Metoda perswazyjna [196]/ 4. Metoda nagradzania [199]/ 5. Metoda karania [204]/ 6. Metody oddziaływań grupowych [208]/ >Rozdział VIII Techniki oddziaływań wychowawczych [221]/ 1. Techniki wymiany opinii [223]/ 2. Techniki oparte na dramatyzacji [233]/ 3. Techniki wzmacniania pozytywnego i negatywnego [239]/ 4. Techniki oddziaływań niewerbalnych [244]/ 5. Techniki organizowania czasu wolnego [247]/ >Rozdział IX Dziedziny wychowania [255]/ 1. Wychowanie moralne [257]/ 2. Wychowanie estetyczne [263]/ 3. Wychowanie seksualne [269]/ 4. Wychowanie patriotyczne [276]/ 5. Inne dziedziny wychowania [283]/ >Rozdział X Podstawowe środowiska wychowawcze [295]/ 1. Rodzina jako naturalne środowisko wychowawcze [298]/ 2. Szkoła jako intencjonalne środowisko wychowawcze [305]/ 3. Klasa szkolna jako grupa społeczna [311]/ >Zakończenie [323]/ >Bibliografia [325]/